Reservera Reservera

Göra en ny reservation
    Rutin för att reservera en titel för en låntagare i egen eller annan enhets bestånd
 
Reservation - beskrivning
    Då en titel sökts fram finns en länk till uppgifter om eventuella reservationer
 
Ta bort en reservation
    Rutin för att ta bort en reservation som inte längre ska finnas kvar
 
Återlämna en reserverad bok
    Då en reserverad bok återlämnas signalerar FreeLib att boken är reserverad